pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Gradsko društvo Crvenog križa Županja uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama.
Zakonom se propisuju načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.