Osobna asistencija- nova socijalna usluga Gradskog društva Crvenog križa Županja

 Osobna asistencija je nova socijalna usluga Gradskog društva Crvenog križa Županja kojom se osigurava pomoć i podrška osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama radi vrste i stupnja invaliditeta, a koje su joj svakodnevno potrebne u kući i izvan kuće. 

Uslugu osobne asistencije pruža osobni asistent- fizička osoba zaposlena kod pružatelja usluge osobne asistencije koja osobi s invaliditetom pruža pomoć i podršku u svakodnevnim aktivnostima koje osoba s invaliditetom nije u mogućnosti samostalno obavljati poštujući uputu korisnika o načinu pružanja pomoći i podrške u svrhu osiguravanja kvalitetnije usluge.

 

 

 

 

Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent priznaje se:

 • osobi s tjelesnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem kod koje je utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
 • osobi koja je navršila 18 godina
 • osobi koja ima status osobe s invaliditetom sukladnom zakonu kojim se uređuje registar osoba s invaliditetom

Osobna asistencija može obuhvatiti:

 • obavljanje kućanskih poslova, uključujući i organiziranje prehrane, koje korisnik nije u mogućnosti samostalno obaviti ili koje umjesto korisnika nisu u mogućnosti obaviti članovi kućanstva
 • hranjenje
 • održavanje osobne higijene
 •  omogućavanje mobiliteta i kretanja
 • rukovanje pomagalima
 • pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske
 • pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti
 • pružanje podrške u komunikaciji između osobe s oštećenjem sluha i čujuće okoline u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života
 • pružanje podrške u kretanju gluhoslijepim osobama te podrške u komunikaciji između gluhoslijepih osoba i okoline, u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života

SADRŽAJ PUBLIKACIJE ISKLUČIVO JE VLASNIŠTVO I ODGOVORNOST UDRUGE SRCE 

          

Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent ne može ostvariti osoba:

 • koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa
 • kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi, odnosno organizirano stanovanje temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj na temelju zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi, osim u slučaju propisanom člankom 34. stavcima 4., 5. i 6. ovoga Zakona
 • koja ostvaruje pravo na njegovatelja na temelju drugih propisa
 • koja se nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora
 •  koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj.

 

Uvjeti za osobnog asistenta

Osobni asistent mora biti punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za osobnog asistenta i:

– najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (trogodišnju srednju stručnu spremu, četverogodišnju srednju stručnu spremu, petogodišnju srednju stručnu spremu ili gimnaziju) ili

– najmanje razinu obrazovanja 1 HKO-a (osnovno školsko obrazovanje) i završen program za stjecanje odgovarajuće kvalifikacije ili skupova ishoda učenja za zanimanje njegovatelj.

Osobni asistent ne može pružati uslugu osobne asistencije svom članu obitelji, osim kada na području pružanja usluge nije moguće zaposliti osobnog asistenta ili ako to zahtijeva korisnik zbog specifičnih uvjeta pružanja usluge i potreba korisnika, ako to nije u suprotnosti s interesima korisnika.

Uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za kojom je procijenjena potreba pomoći na temelju Liste procjene potreba, može ostvariti osoba s invaliditetom u rasponu od 44 do 352 sata mjesečno, odnosno 10 do 80 sati tjedno.

Korisnik usluge osobne asistencije koji uslugu koristi na temelju rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad (u daljnjem tekstu: Zavod) nije dužan sudjelovati u plaćanju usluge ako su mu prihodi niži od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

Ako su prihodi korisnika usluge osobne asistencije viši od prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, dužan je sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 1% cijene usluge, a ako su prihodi korisnika viši od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, dužan je sudjelovati u plaćanju cijene usluge u iznosu od 2% cijene usluge.

U iznos prihoda kojima je korisnik dužan sudjelovati u plaćanju cijene usluge osobne asistencije ne uračunava se iznos koji korisnik plaća za uzdržavanje člana obitelji, prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

 Usluga osobne asistencije može se pružati na temelju:

– rješenja Zavoda ili

– ugovora sklopljenog između korisnika i pružatelja usluge.

Korisnik odnosno podnositelj zahtjeva predlaže pružatelja usluge osobne asistencije.

Korisnik koji uslugu osobne asistencije koristi na temelju ugovora u cijelosti snosi troškove usluge.

Postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti. Postupak po službenoj dužnosti pokreće se na temelju obavijesti članova obitelji, građana, ustanova, udruga, vjerskih zajednica, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te državnih i drugih tijela, kao i na temelju činjenica koje su u drugim postupcima utvrdili stručni radnici Zavoda. Postupak za utvrđivanje ispunjavanja mjerila za pružanje usluge osobne asistencije pokreće se na zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje ustanove, udruge, vjerske zajednice ili druge pravne osobe.

Potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, broj sati usluge te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji procjenjuje Komisija za procjenu potrebe korisnika na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i druge dokumentacije.

Komisija u suradnji s korisnikom usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent, odnosno njegovim zakonskim zastupnikom izrađuje Listu procjene potreba za svakog korisnika.