Ostvarivanje prava

OSTVARIVANJE PRAVA

Ostvarivanje prava na pomoć u kući putem Centra za socijalu skrb
Na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/2013), centar za socijalnu skrb pomoć u kući može odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć druge osobe:

– koja nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca
– koja nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
– koja nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti
– ako je na području njezinog prebivališta moguće osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonomi
– ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 300% osnovice iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona.

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 300% osnovice, a nije veći od 400% osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi, korisniku koji ispunjava uvjete iz stavka 4. podstavaka 1., 2., 3. i 4. članka 80. priznaje se pravo na 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.
Centar za socijalnu skrb Županja utvrđuju vrstu, opseg i trajanje usluge, a troškove podmiruje nadležno Ministarstvo.