CJELODNEVNI BORAVAK ZA ODRASLE OSOBE S INTELEKTUALNIM I MENTALNIM OŠTEĆENJEM

CJELODNEVNI BORAVAK ZA ODRASLE OSOBE S INTELEKTUALNIM I MENTALNIM OŠTEĆENJEM
GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANJA

Cjelodnevni boravak djeluje kao djelatnost GDCK Županja temeljem odredbi članka 158. Zakona o socijalnoj skrbi, a temeljem rješenja odobrenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Ugovora o međusobnim odnosima između Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Gradskog društva Crvenog križa Županja Klasa:551-05/08-01/337, URBROJ:534-06-3-2/2-11-9 od 1. prosinca 2011. godine.
Gradsko društvo Crvenog križa provodi organizirano pružanje usluga cjelodnevnog boravka za odrasle osobe s intelektualnim oštećenjem i/ili odrasle osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjem kroz usluge prijevoza, smještaja, boravka, prehrane i njege, brige o zdravlju, radne terapije, socijalne rehabilitacije i usluge provođenja slobodnog vremena. Kapacitet Cjelodnevnog boravka je 40 korisnika.
Cjelodnevni boravak organiziran je kao zasebna radna jedinica GDCK Županja osnovana Pravilnikom o radu Cjelodnnevnog boravka te na temelju Pravilnika o sistematizaciji i GDCK Županja. Opće, administrativne, kadrovske i računovodstvene poslove obavlja Stručna služba GDCK Županja.

Prosječno je usluge Cjelodnevnog boravka u 2014. godini koristilo 38 korisnika temeljem Rješenja o smještaju Centra za socijalnu skrb Županja. Na današnji dan ukupno 39 korisnika koristi ovu uslugu.
Osnovna zadaća rada s osobama s mentalnim i intelektualnim teškoćama u Cjelodnevnom boravku GDCK Županja jeste -osposobiti korisnike za samostalniji i neovisniji život i rad, za privređivanje u djelomično zaštićenim uvjetima i učiniti ih što manje ovisnima o neposrednoj pomoći, nadzoru i skrbi svoje obitelji i zajednice u cjelini.

Posebne zadaće odgojno-obrazovnog rada sa osobama s mentalnim i intelektualnim oštećenjima su:

• razvijanje očuvanih sposobnosti;
• unapređivanje psihomotornih sposobnosti;
• razvijanje radnih i drugih navika;
• poboljšanje govornih i jezičnih potencijala;
• usvajanje elementarnih praktičnih znanja o prirodnoj društvenoj sredini;
• razvijanje sposobnosti i navika ponašanja potrebnih za uspješnu socijalizaciju;
• suradnja s roditeljima.

Oblici odgojno-obrazovnog rada koji se provode u Cjelodnevnom boravku:
1. Socijalni razvoj
2. Razvijanje samostalnosti
3. Upoznavanje prirodne i društvene sredine
4. Tjelesni odgoj
5. Likovna terapija
6. Glazbena terapija
7. Kulturno zabavne i rekreativne aktivnosti

Struktura stručnih zaposlenika:
• Likovno glazbeni terapeut
• Radni terapeut
• Defektolog rehabilitator
• Socijalni radnik (na 30% radnog vremena)