Doniranjem hrane pokažimo koliko nam je stalo do drugih i učinimo svijet boljim mjestom

Doniranje hrane je davanje hrane bez naknade od donatora hrane namijenjene krajnjem primatelju hrane te se smatra stavljanjem hrane na tržište. Donator hrane može donirati hranu preko posrednika u lancu doniranja hrane ili izravno krajnjem primatelju hrane. Donirana hrana služi za podmirivanje osobnih potreba krajnjeg primatelja odnosno štićenika neprofitne pravne osobe koja pruža uslugu smještaja i/ili prehrane štićenicima svog objekta (Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje, NN 91/2019).

 

Zašto donirati?

Doniranje hrane ima nekoliko dobrobiti; pomažete potrebitima, ulažete u zajednicu i brinete za okoliš.

 

POMAGANJE POTREBITIMA

Prema istraživanju Državnog zavoda za statistiku, više od petine stanovništva, odnosno gotovo 800.000 stanovnika Republike Hrvatske je u riziku od siromaštva. U riziku od siromaštva nalazi se svaka druga osoba starija od 65 godina koja živi sama, a više od polovice mirovina niže je od hrvatske linije siromaštva i nije dostatna za dostojanstven život. Osim toga, trećina kućanstava, odnosno gotovo 500.000 kućanstava u Republici Hrvatskoj vrlo teško ili teško spaja kraj s krajem. Zabrinjavajući je i podatak da je u Republici Hrvatskoj 5,6% osoba, odnosno preko 200.000 osoba koje žive u kućanstvima koja si ne mogu svaki drugi dan priuštiti kvalitetan obrok koji sadržava meso, piletinu, ribu ili vegetarijanski ekvivalent.

 

ULAGANJE U ZAJEDNICU

Proizvodnja, prerada, pakiranje, transport i distribucija hrane iziskuju značajne gospodarske resurse jedne zemlje. Kada se zdrava i sigurna hrana baci ili uništi, znači da su već iskorišteni resursi uzaludno potrošeni. Doniranje hrane je prije svega human čin koji stvara dodatnu vrijednost u zajednici, što ekonomski doprinosi njezinom razvoju, a ujedno ju čini boljim mjestom za život i rad.

 

BRIGA ZA OKOLIŠ

Komunalni otpad koji je nastao bacanjem hrane proizvodi stakleničke plinove, neugodne mirise, a ujedno je i izvor zaraze. Kao takav, negativno utječe na kvalitetu života sadašnjih i budućih generacija. Doniranjem hrane se sprječava nepotrebno pretvaranje hrane u otpad. Isto tako, doniranje hrane je čin odgovornosti koju preuzimamo za sadašnjost, ali i za budućnost kako okoliša tako i društva u kojemu živimo.

Donirati se može samo:

  • hrana koja je sigurna u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14, 30/15 i 115/18),
  • hrana koja nije prikladna za prodaju zbog nedostataka u kvaliteti, pakiranju, označavanju, masi ili drugih sličnih razloga, a koji ne mogu utjecati na sigurnost hrane.

Hrana koja je označena »upotrijebiti do« datumom mora se donirati posredniku u lancu doniranja hrane odnosno krajnjem primatelju hrane isključivo prije isteka toga datuma.

Hrana označena »najbolje upotrijebiti do« datumom može se donirati posredniku, odnosno krajnjem primatelju hrane i nakon isteka toga datuma pod uvjetom da je hrana sigurna i pod uvjetima da:

  • je krajnji primatelj hrane obaviješten o isteku »najbolje upotrijebiti do« datuma i
  • krajnji primatelj hrane prihvaća doniranje hrane kojoj je istekao »najbolje upotrijebiti do« datum.

U slučaju doniranja hrane zbog nedostataka u označavanju hrane, donator hrane i posrednik u lancu doniranja hrane dužni su osigurati da krajnji primatelj hrane dobije točne informacije o hrani.

Ne može se donirati:

  • hrana nakon isteka »upotrijebiti do« datuma,
  • hrana koja nije skladištena i čuvana u skladu s preporukama proizvođača,
  • hrana koja ima oštećeno pakiranje koje dolazi u neposredan dodir s hranom, a koje može utjecati na sigurnosti hrane,
  • hrana koja ne sadrži sve relevantne informacije nužne za sigurnost potrošača,
  • hrana na kojoj se uočavaju znakovi kvarenja.

 

GDJE DONIRATI?

Donirati možete u gradskim i općinskim društvima Hrvatskog Crvenog križa, a u okviru projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3“ možete se obratiti sljedećim gradskim društvima Crvenog križa: Županja, Vinkovci, Vukovar, Ilok, Slavonski Brod, Nova Gradiška, Novska i Hrvatska Kostajnica.

Donirati se može svaki radni dan u redovnom radnom vremenu.

 

Kontakti:

DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

BROJ TELEFONA

E-MAIL

WEB/FACEBOOK STRANICA

GDCK Županja

032/831-607

info@crvenikrizzupanja.hr
fead3zupanja@gmail.com

http://crvenikrizzupanja.hr/

GDCK Vinkovci

032/332-523

crveni-kriz-vk@vk.t-com.hr

https://crveni-kriz-vinkovci.hr/

GDCK Vukovar

032/441-364

crveni.kriz-vu@vk.t-com.hr

http://crvenikrizvukovar.hr/

GDCK Ilok

032/590-281

gdckilok@net.hr

https://www.facebook.com/crvenikrizilok/

GDCK Slavonski Brod

035/444-554

crveni.kriz.sb@gmail.com

https://crvenikriz-sb.com.hr/

GDCK Nova Gradiška

035/363-888

crvenikriz.ng@gmail.com

https://gdckng.hr/

GDCK Novska

044/600-572

hck-novska@sk.t-com.hr

https://www.crvenikriz-novska.hr/

GDCK Hrvatska Kostajnica

044/851-080

gdckhrvatskakostajnica@gmail.com

https://gdckhrvatskakostajnica.hr/

 


Kampanja podizanja svijesti o doniranju hrane provodi se u okviru projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3“ koji je financiran sredstvima Europske unije iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID-19, a usmjerena je djeci osnovnoškolske i srednjoškolske dobi kako bismo ih osvijestili o zabrinjavajućim brojkama osoba koje žive u riziku od siromaštva ili već žive u siromaštvu, ali i kako bismo ih potaknuli na doniranje hrane.

Kampanja podizanja svijesti o doniranju hrane provodi se i u osnovnim i srednjim školama na području županjske Posavine isticanjem plakata na vidljiva mjesta u prostorima škola. Učenici Osnovne škole Ivana Kozarca Županja samoinicijativno su prikupili hranu za najpotrebitije na čemu im ovim putem zahvaljujemo.

Cilj projekta je ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama, podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Županja, a partneri na projektu su GDCK Vinkovci, Vukovar, Ilok, Slavonski Brod, Nova Gradiška, Novska i Hrvatska Kostajnica.

Više o projektu: http://crvenikrizzupanja.hr/fead-IV