NABAVA PAKETA HRANE za korisnike programa „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“ – FEAD

NABAVA PAKETA HRANE

za korisnike programa „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“ – FEAD

 

Naručitelj je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH poslao na objavu postupak javne nabave: Nabava paketa hrane za korisnike programa „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“ - FEAD,  Evidencijski br. nabave: 10-20 JN.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.