Donesen zakon o sustavu civilne zaštite

Sabor Republike Hrvatske u petak 10.srpnja 2015. godine donio je Zakon o sustavu civilne zaštite, kojim se taj sustav ustrojava na lokalnoj, područnoj i državnoj razini.

Ovim Zakonom o sustavu civilne zaštita uređuje se sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

U novom zakonu Hrvatski Crveni križ definiran je kao Operativna snaga sustava civilne zaštite u Članku 29. čime se dodatno utvrdila pozicija i uloga koju HCK ima temeljem javih ovlasti iz Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

Tekst Članka 29. glasi:
(1) Hrvatski Crveni križ djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna pravna
osoba sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa.
(2) Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite
sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama ovog Zakona i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.

Poučeni prošlogodišnji poplavama i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa na svim razinama dodatno se uvidjela potreba reguliranja i uspostavljanja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama, koje su na zamolbu HCK unesene i regulirane člankom 17. stavak 3.-''Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće: – uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama'', a dodatno je u članku 43. stavak 3. regulirana obveza građana, te glasi: ''Osoba koja je u slučaju velike nesreće i katastrofe nastradala dužna se je prijaviti nadležnom tijelu jedinice lokalne samouprave koje vodi evidenciju stradalih osoba, radi ostvarivanja prava na pomoć (materijalnu, financijsku, privremeni smještaj, organiziranu prehranu i slično).''

Upravo vezano uz Zakon o sustavu Civilne zaštite, Izvršni predsjednik HCK 9.listopada 2014. godine, formirao je radnu skupinu za rad na prijedlozima izmjena i dopuna Zakona koju su činili ravnatelji društava Crvenoga križa te djelatnici Hrvatskog Crvenog križa.